PROGRAM WYBORCZY DLA DZIERŻONIOWa
Dzierżoniów moim miejscem do życia

 1. Kontynuacja modernizacji południowo – wschodniej części miasta.
 2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez oświetlenie i monitoring newralgicznych lokalizacji.
 3. Rewitalizacja parków w tym budowa tężni miejskiej.
 4. Poprawa bezpieczeństwa parkingów i miejsc postojowych przy dzierżoniowskich placówkach oświatowych.
 5. Budowa parkingu wielopoziomowego w centrum miasta.
 6. Objęcie ogrzewaniem miejskim kolejnych rejonów miasta.
 7. Rozwiązanie problemu kanalizacji deszczowej przy ulicy Wesołej.
 8. Rozszerzenie oferty kulturalno-rozrywkowej dla dzieci i młodzieży.
 9. Konsultacje społeczne najważniejszych dla mieszkańców uchwał podejmowanych przez Radę Miejską w myśl zasady nic o nas bez nas.
 10. Modernizacja basenu odkrytego.
 11. Zwiększenie nakładów na ekologiczne źródła ogrzewania.
 12. Rozwijanie sieci wolontariatu na rzecz Seniorów.
 13. Zwiększenie nakładów na remonty mieszkań w zasobach komunalnych. 

program wyborczy
Dla powiatu dzierżoniowskiego

Ochrona Zdrowia

 1. Budowa nowego pawilonu szpitalnego dla nowoczesnego Oddziału internistycznego i chirurgicznego z uwzględnieniem pomieszczeń z funkcją schronu dla pacjentów i mieszkańców.  Dofinansowanie szpitala poprzez zakup świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego oraz stałe inwestowanie w nowy sprzęt medyczny.
 2. Propagowanie wiedzy o prawach pacjenta – zdrowie mieszkańca w centrum uwagi, powrót do prawdziwych programów profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców w tym.: profilaktyka raka prostaty, raka szyjki macicy, raka jelita grubego i chorób cywilizacyjnych.
 3. W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na opiekę senioralną zwiększenie ilości miejsc w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym oraz dążenie do uruchomienia w szpitalu w Dzierżoniowie Oddziału geriatrycznego.

 Edukacja

 1. Promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych. Finansowanie zajęć wyrównawczych. Wspomaganie młodzieży z trudnościami w nauce oraz z zaburzeniami i trudnościami adaptacyjnymi.
 2. Wprowadzenie specjalnej ulgi dla młodzieży szkolnej na przejazdy komunikacją miejską.

Opieka społeczna

Propagowanie programów na rzecz osób wykluczonych społecznie, samotnych, przewlekle chorych ze szczególnymi potrzebami.

Bezpieczeństwo mieszkańców i infrastruktura

 1. Podnoszenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez poprawę infrastruktury drogowej, budowę ścieżek rowerowych, bezpiecznych przejść dla pieszych, progów zwalniających, wysepek.
 2. Zacieśnianie współpracy pomiędzy służbami oraz jednostkami organizacyjnymi powiatu. Wzmocnienie i reorganizacja obrony cywilnej i działań związanych z zarządzaniem kryzysowym.
 3. Zwiększenie ilości zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego.
 4. Promowanie koncepcji budowy schronów przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych w powiecie.

Sprawy społeczne i obywatelskie

 1. Konsultacje społeczne ważnych uchwał podejmowanych przez Radę Powiatu.
 2. Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz stypendia sportowe.

Sport

Wsparcie klubów sportowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego ze szczególnym uwzględnieniem sportu dzieci i młodzieży.

Turystyka

 1. Promocja powiatu jako Sowiogórskiego Ośrodka Turystycznego.
 2. Budowa ścieżek pieszo – rowerowych.

Transport publiczny

 1. Rozbudowa Związku Powiatowo-Gminnego Sowiogórskie Autobusy - rola wiodąca powiatu (nowy tabor, siatka połączeń)
 2. Dalsza rewitalizacja linii kolejowych na teren Linia Bielawa Zachodnia - Srebrna Góra
 • Linia Bielawa Zachodnia - Srebrna Góra
 • Linia Bielawa Zachodnia - Pieszyce - Dzierżoniów (w ramach tej linii projekt tramwaj dwusystemowy na trasie Bielawa - Pieszyce - Dzierżoniów)
 • Linia Wrocław - Kobierzyce - Łagiewniki - Niemcza - Piława Górna